ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MAJAKOVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Majakovského 2219, 734 01  Karviná - Mizerov

Vnitřní řád školní jídelny MŠ 1. 9. 2020

Stravování v mateřské škole

 • Jídelna MŠ připravuje pro děti oběd, jedno předcházející jídlo (předkrm) a jedno doplňkové jídlo (svačinu) včetně nápojů a pitného režimu po celý den. Nárok na školní stravování mají děti pouze tehdy, pokud se zúčastní předškolního vzdělání, ne v době nemoci, nepřítomnosti a přerušení provozu mateřské školy. Dítě má nárok na zvýhodněné stravování (tj. náklady potravin) pouze první den nemoci. Pokud zástupce dítěte požaduje odebrat 1. den nemoci dítěte jídlo, má možnost si je odebrat v 11:15 hod. u vchodu do kuchyně ve vlastním doneseném jídlonosiči. Tuto skutečnost nahlásí při denním hlášení počtu dětí do školní jídelny učitelka.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č.1 vyhlášky č.107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.463/2011 Sb. a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Výši finančního normativu stanovuje ředitel ZŠ a MŠ po dohodě s vedoucí školní jídelny, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše. Norma masa je následující: dítě 3-6 let v syrovém stavu 50g, dítě 7let v syrovém stavu 60g, dospělý strávník 80g. Norma masa může být zvednuta o 10g při neplnění komodity masa ve spotřebním koši.
  • Dítě MŠ 3–6 let Přesnídávka                  8,. Kč

                                               Oběd                          20,- Kč

                                               Svačina                         6,- Kč

                                               Celkem                      34,- Kč          

            Dítě MŠ 7 let              Přesnídávka                  8,- Kč

                                               Oběd                          22,- Kč

                                               Svačina                         6,- Kč

                                               Celkem                      36,- Kč

            Zaměstnanci                                                  18,- Kč

 • Provoz jídelny MŠ

Pracovní doba                        6:00 – 14:30 hod.

Výdej přesnídávek                 8:45 hod.

Výdej obědů                          11:30 hod.

Výdej svačinek                      14:00 hod.

Úhrada stravného pro děti v MŠ

Platí se vždy celý aktuální měsíc mínus odečtené obědy, kdy se dítě nestravovalo v minulém měsíci. Platbu je možné provést složenkou nebo nastavením inkasa.

Složenkou - složenku na stravné si zástupce dítěte vyzvedává u p. učitelky 10. den běžného měsíce a je povinen ji uhradit nejpozději poslední den běžného měsíce.

Svolením inkasa z účtu strávníka – nastavením povolení inkasa na účet školy

 115-7501500267/0100. Stravné na aktuální měsíc je stahováno k 10. dni v běžném měsíci.

Opakované nezaplacení stravného v termínu je porušením Školního řádu, které může mít za následek ukončení docházky do mateřské školy.

Zálohy na stravné se hradí do pokladny ZŠ a MŠ ve výši 700,-Kč, nebo na účet školy        115-7501500267/0100.

Výše platby za stravné v době omezení provozu mateřské školy (období červenec a srpen) se hradí před nástupem dítěte do prázdninového provozu.

Příprava stravy se řídí výživovými normami stanovenými pro školní stravování.

Součásti každého jídla je nápoj a během dne mají děti k dispozici pitný režim včetně neslazeného nápoje.

Pro zaměstnance vzniká nárok na oběd po odpracování 3 hodin. Oběd se nevydá zaměstnanci v době nepřítomnosti na pracovišti z důvodu nemoci, dovolené nebo čerpání náhrad v době pracovní cesty.

 Organizace provozu stravování

 • Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy
 • Provoz ŠJ 6 – 14.30 hod.
 • Platby zaměstnanců za obědy: inkasem ke dni 20. v měsíci na měsíc následující
 • Informace a dotazy ke stravování – tel. 596 312 003

 Přesnídávky a svačiny

Přesnídávky jsou expedovány z kuchyně v 8:45 hod.

 • Učitelky je dávají dětem tak, aby je vedly co nejvíce k samostatnosti a dodržovaly časové rozestupy mezi přesnídávkou a obědem.
 • Podávání svačin dětem vychází z průběhu a organizace činností dětí a umožňuje tak časovou flexibilitu. Na děti nespěcháme, nenutíme je do dojídání jídla.
 • Dbáme však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin.
 • Použité nádobí odkládají děti na stanovená místa.
 • Nejpozději v 10 hodin je pracovnice kuchyně myje v kuchyňkách.

Odpolední svačiny jsou připraveny do 13:45 hodin. Organizace probíhá jako u přesnídávek.

Dohled nad bezpečností a ochranou dětí:

 • V průběhu stravování dětí má dohled nad bezpečností a ochranou dětí pedagogický pracovník.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů během školního roku, o prázdninách, při onemocnění:

 • Každý strávník (dítě) je rozhodnutím o přijetí do MŠ přihlášen i ke školnímu stravování.
 • Zvláštní dietu, kterou nemůže připravovat ŠJ ve svém obalu a jídlo je uchováváno v chladnici v přípravně pokrmů – výdejně, poté ohříváno v MT a expedováno. Podobně se postupuje i u speciálních dietních svačin. Dieta dítěte musí být doložena lékařským potvrzením.
 • Na dobu prázdnin nebo v době omezení provozu školy rodič přihlašuje dítě předem ve třídě u učitelky. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.
 • Přihlášením / odhlášením z docházky do předškolního vzdělávání je dítě zároveň přihlášeno / odhlášeno k/ze stravování.
 • Odhlášení z docházky se provádí buď ústně, telefonicky či mailem nejpozději do 8 hodin na konkrétní den/dny – učitelka ve třídě ho zaznamená do docházkového archu, podle kterého je docházka na stravování zpracovávána programem.
 • Absenci dítěte delší než 2 týdny je nutné provést písemně a odevzdat u učitelky ve třídě.
 • O opětovném nástupu dítěte do mateřské školy je vhodné 1 den předem informovat školu do 12 hodin způsobem výše uvedeným (z důvodu objednávky potravin a plánování výdeje surovin na následující den). Nejpozději však do 8 hodin dne, kdy dítě nastoupí do MŠ.

Jak se bude postupovat při odpolední svačině, pokud rodiče neplánovaně vyzvednou dítě po obědě:

 • Podle § 2 ods. 7 vyhlášky o školním stravování je zakázáno vynášet stravu ze zařízení školního stravování. Stravu je možné konzumovat pouze v provozovně. Pokud rodič do 8 hodin nahlásí odchod dítěte po obědě, bude mu odpolední svačina odhlášena, v opačném případě odpolední svačina propadá.

Technické nebo hygienické závady v provozu školní jídelny:

 • Veškeré závady v provozu jídelny se hlásí vedoucí učitelce mateřské školy.

Kdo zajišťuje mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj…)

 • Mimořádný úklid školní jídelny zajišťuje školnice mateřské školy

Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá: kuchařka, v případě nepřítomnosti uklízečka.

Možnosti seznámení rodičů a strávníků s jídelním lístkem:

 • Na nástěnce v hlavním vstupu do mateřské školy
 • Na webových stránkách školy nejpozději v pondělí do 7 hodin na nadcházející týden. 

V Karviné dne 31. 8. 2020

Sestavil: Žaneta Valošková, vedoucí ŠJ

                                                  

                                                                       ………………………………………………….

                                                                             Mgr. Roman Hamrus, ředitel ZŠ a MŠ