Aktivity

  • "MALUJEME - TVOŘÍME" - výtvarné a pracovní činnosti rozvíjející jemnou motoriku, kreativitu a fantazii
  • "MALÍ SKŘIVÁNCI" - hlasová a dechová výchova rozvíjející práci s hlasem, správné dýchání a cit pro hudební nástroje
  • "HÝBEME SE PRO RADOST" - tanečky a jógínek rozvíjí u dětí hrubou motoriku, rytmus, správné držení těla
  • "HRAVÁ ANGLIČTINA" - úvod dětí do světa cizího jazyka, vše hravou a zábavnou formou
  • "CO CHCI UMĚT, CO CHCI ZNÁT, DNES SÁM SI BUDU DIKTOVAT" - rozvoj a prohlubování získaných dovedností a vědomostí na dané téma

 

  • "PŘEDŠKOLÁČEK" - aktivity převážně pro děti předškolního věku a děti nadané, zaměřující se cíleně na rozvoj rozumových funkcí, procvičování zákl.oblasti intelektu - paměť, verbální a matematické schopnosti, logiku, prostorovou a plošnou představivost, postřeh, abstraktní myšlení, fantazii a tvořivost. Rozvoj potencionálních vloh a nadání pomocí "Magic Boxu" 

 

Název školního vzdělávacího programu

"Jaro, léto, podzim, zima na Majáčku je nám prima."

Integrované bloky

  • Přišel podzim mezi nás, nastal krásný barevný čas
  • Co se děje v zimě venku, když mráz kreslí po okénku
  • Sluníčko k nám zavítalo, krásy jara ukázalo
  • Máme krásný letní den, sluníčko nás láká ven

Podle sestavených Třídních plánů si v těchto blocích pak děti osvojí znalosti z oblasti ročních období, zvířat, svátku a tradic, lidského těla, ovoce a zeleniny, dopravě, profesí, planetě Zemi apod.   

Denní program

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační program. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti udržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům společného soužití.

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, ale i v tělocvičně mateřské školy. Kromě řízených činností, kde se děti něco nového naučí, mají také dostatek prostoru pro volnou hru, která je velmi důležitá a rozvíjí osobnost dítěte. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku. Pobyt venku je však přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší a počasí.

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

6.00 - 8.00 Scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí u stolečků ve třídě, individuální tvůrčí činnosti.
8.00 - 9.00 Přivítání dětí v kmenových třídách, ranní cvičení, individuální práce s dětmi, volné hry dětí ve třídě a v herních centrech.
9.00 - 9.20 Hygiena, dopolední postupná svačina
9.20 -10.00                               Didakticky zacílené činnosti: v komunitním kruhu povídání na aktuální téma, následuje tvůrčí činnost a vzdělávání dle Třídního vzdělávacího plánu, prostor pro naše aktivity - nácvik písní a básní, tanečních prvků, výtvarné a pracovní činnosti, základy anglické komunikace, dramatizace pohádek, rozvoj jemné a hrubé motoriky, myšlení, tvořivosti a mnoho dalšího.
10.00-11.45 Pobyt dětí venku, spojen s výchovou bezpečnosti pohybu (chůze po chodníku, přecházení silnice) a prožitkovým učením, pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenování rostlin, zvířat, značek. V případě nepříznivého počasí (znečištěné ovzduší, vítr, déšť, mlha, teploty pod -10, stejně tak vysoké teploty v letních měsících) volíme náhradní aktivity v MŠ. 
11.45-12.15                           Děti se chystají k obědu, příprava talířů, příborů, jí samostatně, dětem mladším 3-let pomáhají učitelky či správní zaměstnanci, předškolní děti používají příbor - mladší děti zkouší, děti se učí estetickému stolování, po obědě je dodržována hygiena.
12.15-14.00 Příprava na odpočinek - odpolední spánek, nebo odpočinek při čtení pohádky, dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidný program. Odchod předem hlášených dětí po obědě.
14.00-14.30 Odpolední svačina, hygiena.
14.30- 16.30 Rozcházení dětí domů, dokončování činností z dopoledního programu, individuální a zájmové činnosti dětí vedené učitelkou. Spontánní hry, stolní, společenské a pohybové hry dle volby dětí.