Školní řád

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Základní škole a Mateřské škole Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, o podrobnosti a pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb.(školským zákonem) ve znění zákona 178/2016 Sb., znění účinné od 1.9.2016, vyhláškou č. 14/2005 Sb.ve znění vyhl.č. 280/2016 o předškolním vzdělávání a dalšími souvisejícími normami v platném znění. 

1. Přijímání dětí do mateřské školy

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě s vedoucí učitelkou a ředitelem školy a podle podmínek školy i děti mladší 3 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (účinnost od 1.1.2017). Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let s účinností od 1.9.2020.

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání (dále jen PV), jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem MŠ.

 

1.1. Zápis k PV od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do 16.května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel ZŠ a MŠ Majakovského s vedoucí učitelkou MŠ po domluvě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (účinnost od 1.1.2017).  Veřejnost je informována prostřednictvím Karvinského zpravodaje, plakátů, webových stránek. V době zápisu nových dětí probíhá v MŠ tzv. "Den otevřených dveří". Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku do naplnění kapacity školy.

1.2. Dítě do MŠ přijímá vedoucí učitelka na základě žádosti zákonných zástupců a řádně vyplněného evidenčního listu. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (platné pro děti mladší 5-ti let).

1.3. Na základě Žádosti o přijetí a vyplněného Evidenčního listu dítěte vydá ředitel školy "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ". Vedoucí učitelka po dohodě s ředitelem školy může vydat rozhodnutí o zkušebním pobytu dítěte podle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám mateřské školy. Zkušební doba je 3 měsíční.

1.4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud počet přihlášených dětí překročí kapacitu MŠ, rozhodne vedoucí učitelka o přijetí dětí podle kritérií viz. Směrnice k přijímání dětí.

1.5. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

1.6. Zákon.zástupce může využít adaptační program školy - může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).

 

2. Evidence dítěte

2.1. Při nástupu dítěte do MŠ zkontrolují rodiče Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

 • jméno a příjmení dítěte
 • rodné číslo
 • státní občanství a místo trvalého pobytu
 • jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte (jmenovitě i např. prarodiče, rodinní příslušníci)
 • adresa pro doručování písemností
 • telefonické spojení

2.2. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař.

2.3. Rodiče hlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména telefon, místo trvalého pobytu, pojišťovnu, příjmení..).

2.4. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3. Platby v mateřské škole

 • úplata za předškolní vzdělávání - zajišťuje účetní ZŠ a MŠ (p. Alena Belančíková)
 • stravné - zajišťuje vedoucí školní jídelny (p. Žaneta Valošková)

Podrobnější informací o platbách společně s číslem bankovního účtu školy naleznete na našem webu v sekci INFORMACE - PLATBY (ke stažení)

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

3.1. Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro zákonné zástupce povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

3.2. Bezúplatné předškolní vzdělávání v MŠ s veřejným zřizovatelem se poskytuje všem dětem od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let, tzn. až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku v ZŠ (i v případě odkladu PŠD)

Další informace o platbě školného podá účetní ZŠ, tel: 596 311 196 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Stravování dětí

 • Dítě, které je přítomno v době podávání jídla, se stravuje vždy. Po dohodě lze platit sníženou sazbu pro děti, které odcházejí po obědě. V této snížené sazbě není započítána odpolední svačina.
 • Stravné se platí dle pokynů paní vedoucí školní jídelny, viz přiložené informace ke stažení v sekci INFORMACE - PLATBY
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně nejpozději do 8:00 hod. daného dne.

Pitný režim

Dětem je v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, zpravidla ovocného čaje a vody, děti si mohou na všech třídách kdykoliv nalít z dětských džbánků a barelu na vodu. Mladším dětem je pití naléváno v průběhu dne.

Další informace o stravování podá vedoucí školní jídelny, tel: 596 312 003 (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

4. Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hodin.

Kapacita mateřské školy je 100 dětí ve 4 běžných třídách věkově smíšených. V současné době jsou v provozu dvě třídy Sluníčka a Berušky - ve 2.patře, v 1.patře je vytvořena tělocvična a třída Motýlků přizpůsobena dětem mladším 3 let.

Budova MŠ je uzamčena, odemyká se 6:00-8:00, 12:15-12:45, 14:30-16:30 hod., zaměstnanci MŠ pouští do budovy osoby přes elek.zvonek s kamerou. 

SCHÁZENÍ A ROZCHÁZENÍ DĚTÍ

 • Děti se ráno scházejí od 6.00 do 7.00 hod. na jedné třídě  (Motýlci), poté do 8.00 hod. na svých třídách.
 • Od 7.00 děti odcházejí na své kmenové třídy se svou p. učitelkou.
 • Pokud nutně potřebuje rodič přivést dítě po 8 hodině (z důvodu návštěvy lékaře) předem se dohodne s učitelkou na třídě.
 • Děti odcházející po obědě si vyzvedávají rodiče v době od 12.15 - 12.45 hodin. na třídách ve 2. patře.
 • Děti se rozcházejí na obou třídách ve 2.patře od 14.30  do 15.30 hod.,  od 15:30 do 16:30. pak dle provoz. podmínek MŠ.
 • Pokud jsou děti z provozních důvodů odpoledne spojeny s dětmi jiné třídy, je rodičům tato informace viditelně sdělena písemným vzkazem na vchodových dveřích MŠ.
 • Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den telefonicky nejpozději do 8:00 hod., nebo osobně den předem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.
 • Zákonní zástupci předávají dítě do MŠ zcela zdravé, bez příznaků nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, bolest břicha, přetrvávající zelená rýma, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu!
 • V případě zjištění příznaku nemoci u dítěte v průběhu dne jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Děti se zlomeninou (např. končetiny v sádře) nebudou do MŠ rovněž přijímány.
 • Učitelka má právo požadovat od zákonných zástupců dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 • Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zákonní zástupci tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 • Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě osobně převezmou od zákonného zástupce nebo jimi pověřených osob až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům nebo pověřeným osobám předají.
 • Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě písemného svolení zákonných zástupců - v evidenčním listu.
 • Pokud chtějí rodiče dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí svůj souhlas vepsat do evidenčního listu dítěte. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné.
 • Zákonní zástupci dítěte se v prostorách mateřské školy nezdržují déle než je nezbytně nutné - tj. do 16.30 hod.
 • Podle občanského zákoníku je MŠ odpovědná pouze za škodu, kterou způsobí. 
 • Dítě v MŠ potřebuje: papuče (s pevnou patou), pyžamo, lehké hrací kalhoty s kapsou, náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko a tepláky v případě znečištění), kraťasy a tričko pro sportovní aktivity, sportovní oblečení a obuv na školní zahradu, v létě i v zimě pokrývku hlavy.
 • Děti musí mít své věci podepsané. Za nepodepsané věci či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, stejně tak za cennosti a donesené hračky mateřská škola neručí! 
 • Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách při scházení a rozcházení dětí, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí.
 • Krátké osobní jednání s vedoucí učitelkou je možné denně od 11:15 - 12:00 hod. Delší schůzky je nutno sjednat si předem.
 • K informovanosti rodičů o vzdělávání dětí v MŠ a různých připravovaných akcích slouží nástěnky v šatnách jednotlivých tříd, ve vstupním prostoru MŠ a také na našem webu.
 • Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ směřujte vedoucí učitelce MŠ či řediteli školy, který je v zákonné lhůtě. 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.
 • Děti i zákonní zástupci dětí jsou povinni chovat se při pobytu v mateřské škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat dětem a zákonným zástupcům dětí nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy dětí, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění či úrazu dítěte informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého dítěte. V nejnutnějších případech je dítě v doprovodu dospělé osoby odvedeno k lékařskému ošetření.
 • Třídní učitelé zajistí, aby každé dítě mělo v třídní evidenci tyto údaje:
  • rodné číslo
  • adresu
  • telefonní čísla zák.zástupců / domů
  • telefonní čísla zák.zástupců do zaměstnání
  • případně adresu ošetřujícího lékaře
 • Při úrazu poskytnou dítěti nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření dítěte lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí v mateřské škole nebo mimo budovu při akci pořádané školou pedagogové i zaměstnanci školy ihned hlásí řediteli školy.
 • Před pobytem mimo budovu MŠ poučí pedagog děti o bezpečnosti. O poučení provede zápis do třídní knihy. 

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci mají právo:

 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě.
 • Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy.
 • Přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Zapojit se do práce sdružení rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců a dětí.

Povinnosti zákonných zástupců:

 • Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby přihlášené dítě docházelo do mateřské školy čisté, řádně upravené a bylo předáno osobně učitelce do třídy.
 • Od 1.9.2017 je pro předškolní děti vzdělávání v MŠ povinné, omlouvání předškolních dětí je potřeba doložit omluvenkou s podpisem či zápisem v omluvném listě - upřesnění na I.třídní schůzce. Více informací o povinném předškolním vzdělávání v úplném znění Školního řádu, k dispozici na nástěnce ve vstupním prostoru budovy MŠ.
 • Na základě žádosti učitelky doložit zdravotní stav dítěte potvrzením dětské lékařky, lékaře (zpravidla po nemoci).
 • Nahlásit nepřítomnost dítěte v MŠ - osobně den předem, či telefonicky v daný den do 8 hodin ! Po nesplnění bude dítěti započítán oběd.
 • Předat do MŠ pouze dítě zcela zdravé! Učitelky mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním.
 • Pokud mají rodiče zájem, aby dítě vyzvedávala jiná osoba, případně sourozenec, vyplní a podepíší "Zmocnění", popř. evidenční list, kde jsou uvedeny pověřené osoby. Teprve na základě tohoto podepsaného prohlášení může být dítě vydáno. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.
 • V termínech platit úplatu za předškolní vzdělávání a stravování.
 • Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj. do 16.30 hodin. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu školy.
 • Pokud si rodič nevyzvedne dítě do 16.30 hodin, bude pedagog kontaktovat zákonné zástupce, popř. osoby uvedené jako oprávněné v evidenčním listě k vyzvednutí dítěte. V případě neúspěchu bude MŠ kontaktovat městskou policii a požádá ji o součinnost při předávání dítěte pedagogem.
 • V případě, že se i přes veškeré úsilí nepodaří dítě předat ze závažného důvodu nikomu z osob oprávněných k převzetí dítěte, bude městská policie kontaktovat službu konajícího zaměstnance OSPOD, který dítě od pedagoga převezme.
 • Rodiče jsou povinni číst nástěnky či webové stránky, hlásit změny v důležitých datech dítěte (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny, aj.), dodržovat bezpečnost při příchodu a odchodu z budovy MŠ (nepouštět cizí osoby pokud jej učitelka nepozná přes kamerový systém).
 • Na vyzvání vedoucí učitelky či ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, porušování provozu MŠ, apod.

7. Práva dítěte

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana před diskriminací
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní názor

 8. Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

 • Pedagog přispívá svou činností naplnění výše uvedených práv dítěte.
 • Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.
 • Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.
 • Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným způsobem.
 • Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - kouření, požívání alkoholu, používání ponorných el. vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. Peněžní hotovost musí být uzamčena v trezoru.
 • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

9. Pravomoci ředitele školy:

Ředitel ZŠ a MŠ po konzultaci s vedoucí učitelkou MŠ může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelem na jiném termínu úhrady
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ (opakované pozdní vyzvedávání dítě z MŠ apod.)
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • dítě nezvládne adaptační program MŠ

10. Závěrečné ustanovení

 • Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

 

Školní řád nabývá platnosti dne 1. září 2020.

(rozšířená verze Školního řádu k dispozici na nástěnce v MŠ)